fbpx

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Gym Lounge Groningen BV zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördina- tiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en tre- den in werking per 1 januari 2018.

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Definities

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

 • -  de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is

  van deze situatie geen sprake.

 • -  het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aan-

  toonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van

  de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige over- legging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

  4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
  5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare

  abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
  6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een

  bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend ver- lengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskos- ten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

  7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

 • -  de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tus- sentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

 • -  de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of je- gens een contractant van de Ondernemer.

  De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

  8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval te- rug.

  Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

  1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

  2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoeg- zaam bekend.

  3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Over- eenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Onderne- mer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

  4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassin- gen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een derge- lijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruit- betaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonne- mentsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

  Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

  1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beant- woorden aan de Overeenkomst.

  2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
  3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of be-

  geleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over vol-

  doende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
  4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

  5. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of

  vermissing van eigendommen van Consumenten.

  Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

De Ondernemer: De Consument:

Fitness:
De Overeenkomst:

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeen- komst sluit betreffende Fitness.
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een be- roep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Schriftelijk:

Artikel 2

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Con- sument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de On- dernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedu- rende twee weken na dagtekening van kracht.

 2. Het aanbod omvat ten minste:

  • -  de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

  • -  de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

  • -  de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

  • -  de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere

   opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om

   periodieke kosten of eenmalige kosten;

  • -  op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan

   verhogen;

  • -  de wijze van betaling en de betalingstermijn;

  • -  de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in

   geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

  • -  het (huishoudelijk) reglement.

 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

 4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consu- ment. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeen- komst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eer- der gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

  • -  een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

  • -  een Overeenkomst van langere duur.
   Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit 
   – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonne- mentsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met in- achtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

 2. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aan- gestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of facilitei- ten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

 3. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faci- liteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aan- geduide middelen.

 4. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschik- baar gestelde fitnessruimtes.

 5. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnum- mer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden facili- teiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voor- genomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aan- kondigen.

 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Con- sument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet recht- vaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbe- taalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor rede- lijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Onder- nemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 on- der c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van ei- gendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aan- sprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeer- derd met het eigen risico.

 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
- de totstandkoming van de Overeenkomst of,
- de uitvoering van de Overeenkomst,
kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden ge- maakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkom- stig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.

3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermel- ding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volle- dige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daar- bij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een ver- goeding verschuldigd.

7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvin- den door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan- vaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

 1. Gym Lounge staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Gym Lounge aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het be- roep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan Gym Lounge. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Gym Lounge en inspanningsverplichting om er- voor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplich- ting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan Gym Lounge over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Gym Lounge de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat Gym Lounge in naam van de consument en op kos- ten van NGym Lounge de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van Gym Lounge.

 2. Gym Lounge verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

  • -  aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;

  • -  de Ondernemer is failliet verklaard;

  • -  de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd.

   Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aan- nemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

   Artikel 17 Wijzigingsbeding

   Gym Lounge is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consu- mentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voor- hand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer infor- meert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voor- waarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeg- gen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

   Artikel 18 Toepasselijk recht

   Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt be- paald.

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenproce- dure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem ver- wacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voor- zien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ant- woordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een in- dicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

BIJNA KLAAR 50%